. .

Ponuka služieb

Vykonávame všetky druhy geodetických prác:

  Geometrické plány (na určenie vlastníckych práv, na zameranie novostavby, na oddelenie pozemku…)
  Vytýčenie hranice (vlastnícke v extraviláne aj intraviláne, hraníc lesa, chránených územií…)
  Výkopový elaborát (pre priemyselné parky, líniové stavby…)
  Geodetické práce predrealizačné (polohopisné a výškopisné zamerania vrátane existujúcich inž.sietí)
  Geodetické práce porealizačné (polohopisné a výškopisné zamerania vrátane inžinierskych.sietí)
  Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSVS)
  Kontrolné merania (technologické zariadenia, posunov stavebných objektov, sadanie…)
  Zameranie podzemných a nadzemných inžinierskych sietí (elektrika, voda, kanalizácia, plyn, tel.káble…)
  Vyhotovenie pozdĺžnych a priečnych profilov (terénu, vodných tokov, ciest a dialníc, železníc…)
  Zameranie a výpočet kubatúr (výkopy, odkopy, skládky, haldy, bahno na dne jazera, lavín…)
  Vytyčovacie siete (pre stavebné objekty s priestorovou skladbou, pre líniové stavby, mosty…)
  Vytýčenia stavebného objektu a staveniska (vytýčenie priestorovej polohy a podrobné vytýčenie…)
  Žeriavové dráhy (určenie geometrických prvkov žeriavovej dráhy)
  Konzultácie z oblasti katastra a majetkoprávneho vysporiadania pozemkov

tel.: 0905/434 470 e-mail: geodingbb@gmail.com design&code