. .

Spôsobilosť

Všetky práce v oblasti geodézie a kartografie sú vykonávané priamo, alebo pod dohľadom pracovníkov, ktorých odborná spôsobilosť je daná oprávneniami Komory geodetov a kartografov na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa v celom rozsahu §6 Zákona NR SR č. 215/1995 Z.z.


tel.: 0905/434 470 e-mail: geodingbb@gmail.com design&code