. .

Spôsobilosť

Všetky práce v oblasti geodézie a kartografie sú vykonávané priamo, alebo pod dohľadom pracovníkov, ktorých odborná spôsobilosť je daná oprávneniami Komory geodetov a kartografov na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa v celom rozsahu §6 Zákona NR SR č. 215/1995 Z.z.


tel./fax: +421 48/415 35 07, mobil: 0905/434 470 email: geoding@mail.t-com.sk design&code