. .

Referencie

KANET, s.r.o.

Predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie v k.ú. Bystrá. Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby vodovodu v k.ú. Horná Lehota. Geometrický plán na majetkoprávne vysporiadanie.


tel./fax: +421 48/415 35 07, mobil: 0905/434 470 email: geoding@geoding.sk design&code