. .

Referencie

KANET, s.r.o.

Predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie v k.ú. Bystrá. Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby vodovodu v k.ú. Horná Lehota. Geometrický plán na majetkoprávne vysporiadanie.


tel.: 0905/434 470 e-mail: geodingbb@gmail.com design&code